logo

SUSTAINABLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

FOR ADEQUATE YOUTH POLICY

logo

THE BG05/615 PROJECT WAS FINALIZED WITH A CONFERENCE OF THE FUTURE “Sustainable NGOs for adequate youth policy” project with project number BG05/615, financed by the NGO Programme in Bulgaria under the EEA Financial mechanism 2009 – 2014.

Within the project, there were three courses, each of them was held with three groups of 18 young people from the municipalities of Smolyan region.

The “Teamwork, presentation and communication skills” trainings were considered as very useful for the young people. Through role-playing, in an informal setting, they were taught how to assert their ideas to an audience, to form teams, to discuss cases.

Young people reported the “New financial programming period 2014-2020 – funding opportunities. Preparation of projects and applications for youth programs.”training as prompt and needed one. For most of them it was the first time when they got acquainted with practical opportunities for financing and all worked on real projects.

The “Development of municipal programs for youth. Work of municipal councils and forms of influence” trainings in which participants were acquainted with the legal framework for youth policy at national, European and global level were particularly emotional. Youth developed programs for their communities, solved cases, simulated work of the Municipal Council and played the role of mayors and municipal councilors.

Two new NGOs were established, and others were consulted on legal topics and matters in the frame of the project.

Besides the skills acquired in the trainings, the young people created real teams and friendships. The interest of youth to the possibilities to influence the community through NGOs and local action groups was significantly increased.

Leave a Reply

С КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО СЕ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014

В Рамките на проекта са проведени три обучения, всяко от по три групи по 18 младежи от общините от Смолянска област. Обученията „Работа в екип, презентационни и комуникоционни умения“ бяха отчетени като много полезни за младежите. Чрез ролеви игри, в неформална обстановка, те се учиха как да представят убедително свои идеи пред аудитория, да сформират екипи, да обсъждат казуси. Младежите отчетоха своевременното и акутално обучение на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми”. Голяма част от тях за пръв път се запознаваха практически с възможностите за финансиране, а всички работиха по реални проекти. Особено емоционални бяха обученията на тема „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие” в което участващите бяха запознати със законовата рамка за младежки политики на национално, европейско и световно ниво. Младежите разработваха програми за своите общини, решаваха казуси, симулираха работа общински съвет, влизоха в ролята на кметове и общински съветници. В рамките на проекта са консултирани неправителствени организации по юридически въпроси, учредени са и две нови НПО. Освен придобитите умения при проведените обучения, участващите младежи създадоха истински екипи и приятелства. Значително се повиши и интересът на младежите към възможностите за влияние върху общността чрез неправителствените организации и местни инициативни групи.