logo

SUSTAINABLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

FOR ADEQUATE YOUTH POLICY

logo

ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ

Обект на доклада е създадената анкета от екип млади хора – доброволци, които не са безразлични към младежките проблеми в област Смолян. Целта е да бъде получена информация, която да бъде основа за анализ на предизвикателствата пред младите хора в област Смолян. Да се направят изводи за познанията на младежите и нивото на младежки политики. Да се види усещането на младите хора за живота на общините им и отношението на институциите към младежите. Да се установи мнението на младежите за младежките политики в общините и какво би могло да се промени в тях. Анкетното проучване може да послужи и за бъдещи дейности на Сдружение „Екосвят Родопи” във връзка с младежки политики.

Leave a Reply