logo

SUSTAINABLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

FOR ADEQUATE YOUTH POLICY

logo

THE SMOLYAN REGION’S YOUTH DISCUSSED THEIR VISION FOR THE YOUTH POLICIES ON A CONFERENCE OF THE FUTURE, ORGANIZED BY ECOWORLD RHODOPI ASSOCIATION

Young people from Smolyan Region participated in a Conference of the Future, which was held in the frame of the “Sustainable NGOs for adequate youth policy” project with project number BG05/615, financed by the NGO Programme in Bulgaria under the EEA Financial mechanism 2009 – 2014.

The Conference was opened by the Deputy Regional Governor of Smolyan Region Mr. Andreyan Petrov. He, together with the Director of the Regional Inspectorate of the Ministry of Education Mr. Ivan Mutsevski, the President of CITUB- Smolyan Mr. Todor Kapitanov, The Chairman of the Smolyan’s City Council Mr. Filip Topov, municipal councilors, municipal officials from different municipalities of Smolyan Region, representatives of NGOs, journalists, shared and discussed their vision for youth policies at the municipal and regional level.

The heavy snow did not stop the young people in their active participation. They reported timeliness of this conference and shared the useful knowledge obtained during the trainings held in the frame of the project.

On their turn, servants responsible for the forming of youth policies guaranteed support of young people’s ideas and initiatives.

The role of NGOs to enable young people to participate in the life of their local community was considered during the Conference.

At the end of the Conference participants recognized the need for such meetings and promised themselves to put the beginning of regular direct communication between youth and the ones responsible for the youth policies.

Leave a Reply

THE BG05/615 PROJECT WAS FINALIZED WITH A CONFERENCE OF THE FUTURE “Sustainable NGOs for adequate youth policy” project with project number BG05/615, financed by the NGO Programme in Bulgaria under the EEA Financial mechanism 2009 – 2014.

Within the project, there were three courses, each of them was held with three groups of 18 young people from the municipalities of Smolyan region.

The “Teamwork, presentation and communication skills” trainings were considered as very useful for the young people. Through role-playing, in an informal setting, they were taught how to assert their ideas to an audience, to form teams, to discuss cases.

Young people reported the “New financial programming period 2014-2020 – funding opportunities. Preparation of projects and applications for youth programs.”training as prompt and needed one. For most of them it was the first time when they got acquainted with practical opportunities for financing and all worked on real projects.

The “Development of municipal programs for youth. Work of municipal councils and forms of influence” trainings in which participants were acquainted with the legal framework for youth policy at national, European and global level were particularly emotional. Youth developed programs for their communities, solved cases, simulated work of the Municipal Council and played the role of mayors and municipal councilors.

Two new NGOs were established, and others were consulted on legal topics and matters in the frame of the project.

Besides the skills acquired in the trainings, the young people created real teams and friendships. The interest of youth to the possibilities to influence the community through NGOs and local action groups was significantly increased.

Leave a Reply

С КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО СЕ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014

В Рамките на проекта са проведени три обучения, всяко от по три групи по 18 младежи от общините от Смолянска област. Обученията „Работа в екип, презентационни и комуникоционни умения“ бяха отчетени като много полезни за младежите. Чрез ролеви игри, в неформална обстановка, те се учиха как да представят убедително свои идеи пред аудитория, да сформират екипи, да обсъждат казуси. Младежите отчетоха своевременното и акутално обучение на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми”. Голяма част от тях за пръв път се запознаваха практически с възможностите за финансиране, а всички работиха по реални проекти. Особено емоционални бяха обученията на тема „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие” в което участващите бяха запознати със законовата рамка за младежки политики на национално, европейско и световно ниво. Младежите разработваха програми за своите общини, решаваха казуси, симулираха работа общински съвет, влизоха в ролята на кметове и общински съветници. В рамките на проекта са консултирани неправителствени организации по юридически въпроси, учредени са и две нови НПО. Освен придобитите умения при проведените обучения, участващите младежи създадоха истински екипи и приятелства. Значително се повиши и интересът на младежите към възможностите за влияние върху общността чрез неправителствените организации и местни инициативни групи.

НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” МЛАДЕЖИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ОБСЪДИХА СВОИТЕ ВИЗИИ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

На 5 март 2015 г. сградата на Областна администрация Смолян младежи от областта участваха в Конференция на бъдещето, организирана в рамките на проект BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014 . Конференцията беше открита от Зам. Областният упарвител на Област Смолян Андреян Петров. Той, заедно с Директора на РИО на МОМН г-н Муцевски, Председателя на РК на КНСБ Тодор Капитанов, Председателя на ОбС Смолян Филип Топов, общински съветници, общински служители от различни общини на Смолянска област, представители на неправителствени организации, журналисти, споделиха и обсъдиха своите визии за младежки политики на ниво община и област. Обилният сняг не попречи на младежите в активното им участие. Те отчетоха актуалността на тази конференция и споделиха за полезните знания получени по време на обученията по проекта. От своя страна формиращите младежки политики поканиха младежите по всяко време за подкрепа на техни инициативи. На Конференцията беше отчетена ролята на неправителствените организации за активиране на младежите да вземат участие в жвота на местната си общност. В края на конференцията участващите отчетоха необходимостта от подобни срещи и си обещаха с нея да се постави началото на редовни директни комуникации между младежите и формиращите младежки политики.

Покана от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

Уважаеми журналисти,
След празничните дни напомням за организираното от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян събитие на 5 март – КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО, в която очакваме да вземат участие над 40 младежи с различен статус от общините на Смолянска област.
Надяваме се от Вашето присъствие на дискусията да разберат, че имате интерес към техните проблеми и надежди.
Ще ви очакваме!

ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ

Обект на доклада е създадената анкета от екип млади хора – доброволци, които не са безразлични към младежките проблеми в област Смолян. Целта е да бъде получена информация, която да бъде основа за анализ на предизвикателствата пред младите хора в област Смолян. Да се направят изводи за познанията на младежите и нивото на младежки политики. Да се види усещането на младите хора за живота на общините им и отношението на институциите към младежите. Да се установи мнението на младежите за младежките политики в общините и какво би могло да се промени в тях. Анкетното проучване може да послужи и за бъдещи дейности на Сдружение „Екосвят Родопи” във връзка с младежки политики.

Leave a Reply

Покана за участие в Конференция на бъдещето на 5 март 2015, зала 201 на Областта

До Кметовете на Общините от Смолянска област

До Председатели на Общински съвети на Общините от Смолянска област

Уважаеми господа, Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО – дискусия с участие на активни младежи от общините на Смолянска област, неправителствени организации и представители на институции, имащи отношение към местни и регионални младежки политики, организирана в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. С Ваше съдействие младежи и отговорни за младежки политики от общините участваха в обучения по проекта, като показаха интерес и отговорност към политиката към младежите в общината, моля да подкрепите и тяхното участие. Транспортните разходи за участието в събитието се поемат от организаторите срещу представен билет, а също една нощувка и вечеря на 4 или 5 март по избор, както и обяд на 5 март. За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Лидия Арсова – Ръководител проект тел. 0878/775919 Моля да потвърдите Вашето участие до 12.00 часа на 4 март 2015 г. по телефона или на e-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg, за което Ви благодаря предварително! Ще ви очакваме!

Покана за “КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО”

Приятели,
Имаме удоволствието да  Ви  поканим да вземете участие КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО – дискусия с участие на активни младежи от общините на Смолянска област,  неправителствени организации и представители на институции, имащи отношение към местни и регионални младежки политики, организирана в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП.
Вие взехте участие в поредицата обучения, които организирахме през 2014 година. Елате и на конференцията, където да споделим мисли с хпедставители на институции, които фомират младежките политики в региона ни!
Транспортните разходи за участието в събитието за младежите които не са от Смолян се поемат от организаторите срещу представен билет, а също една нощувка и вечеря на 4 или 5 март по избор, както и обяд на 5 март.
 За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към  Лидия Арсова  – Ръководител проект тел. 0878/775919
Моля да потвърдите участие до 12.00 часа на 4 март 2015 г. по телефона или на e-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg, за което Ви благодаря предварително!
Като прикачени файлове изпращаме покана с програма.
Ще ви очакваме!
 Поздрави,
Лидия Арсова
Ръководител проект
Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

YOUNG PEOPLE FROM SMOLYAN REGION SHARED THEIR VIEW FOR THE DEVELOPMENT OF AN ACTION PLAN FOR THE YOUNG PEOPLE ON THE EVE OF 2015

In the frame of “Sustainable NGOs for adequate youth policy” project, implemented by “Ecoworld Rodopi” association, youths whose interests are focused on youth policies were familiar with the work of municipal councils and the opportunities that citizens have. The subject enjoyed great interest and young people reported its topicality. Specific programs were developed by the youngsters in the practical-oriented training. The participants revealed their conception for working with young people in the municipalities. Participation of young people (16-20 years old) with different status – students, workers, unemployed, young mothers, young people with disabilities gave the opportunity to look at both the problems of young people in the particular municipality and at the opportunities to attract the attention of the municipalities and the municipal councils to solve them. Materials that were created on the training will be presented on a district conference. Through this project, the “Ecoworld Rodopi” association aims to support enterprising young people and youth NGOs from Smolyan region in building competencies and confidence to contribute themselves for their better future.

Training on “Development of municipal programs for youth. Operation of the municipal councils and ways of influence”

Who is the training for? Young people aged 17-29 years regardless of their status, youth workers and members of NGOs working with youth who wish to acquire knowledge and training necessary for the development and implementation of community programs for youth.

Participants – 5 people from the municipality of Smolyan region with the exception of Smolyan municipality

Duration: 5 days

Learning Objectives: Trainees will gain knowledge about the idea of youth involvement in shaping local policies and to make clear to the youth structure of the municipal government, municipal councils and authorities, as well as ways of interaction between citizens and the municipality.

Format: Various kinds of training – presentations, lectures, interactive group sessions and role-plays, case studies and demonstrations.

Venue: Hotel “Ribkata” of the Smolyan Lakes – near the town of Smolyan.
Start:
1st group – 14:00h on December 11 2014
2nd group – 14:00h on December 16 2014
3rd group – 14:00h on December 21 2014

Speaker: Radostin Deyanov – a lawyer, a young man with experience, represented Bulgaria in national and international youth initiatives.

Training is free for young people and they are provided hotel accommodation and meals. Travel expenses in one direction are paid after showing a bus ticket.

Contact:
Lidia Arsova – Project Manager
tel. 0878775919; 0889532745
E-mail: lars@abv.bg; ecoworldrhodopes@abv.bg

Leave a Reply