logo

SUSTAINABLE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

FOR ADEQUATE YOUTH POLICY

logo

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител за осигуряване на хотелско настаняване и храна. 22/06/2014

Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян  обявява публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане: „Осигуряване на хотелско настаняване и храна за обучителни семинари, конференция и пресконференции  в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Предмет на услугата: Хотелско настаняване и храна за девет обучителни семинари, една конференция и две пресконференции  в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. В процедурата за избор за възлагане може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

Прогнозната стойност за извършване на услугата е 29684,70 лв. (Двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и четири  лева 70 ст.) с включено ДДС

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 30.06.2014 г., 17:00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите оттук.

Публична покана за изработка на материали за визуализация

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение „Екосвят Родопи“с адрес: гр.Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 4

Представляван от Лидия Арсова – Председател на УС

Място за контакт: бул. „България“ № 5 – сграда на Младежки дом

Тел. за контакти: 0878775919

е-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

Интернет адрес: http://ngogrants.ecorodopi.eu

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Изработка на материали за визуализация

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработка на многоцветни стикери, флаери и банери по проект на възложителя

КОЛИЧЕСТВО:

- Стикери – 1000 бр.;

- Флаери – 1000 бр.;

- Банери – 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1036,46 лв.

МЯСТО IIА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Смолян, бул. “България” №5, сграда на Младежки дом.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качествена изработка

В офертата да бъде посочен ЕИК на кандидата.

Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на един брой изделие и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко офиса на възложителя.

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

Заплащането ще бъде извършено по банков път след подписване на приемо – предавателен протокол и издадена фактура в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на услугата.

Срок за услугата –по заявка от възложителя и съгласно договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска предложена цена.

ПОКАЗАTЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Дата и час: 30.06.2014г. – 17.00ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите следва да бъдат представени в указаните в поканата срок и място в запечатан непрозрачен плик върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, лице и телефони за контакт и е-mail, наименование на поръчката.

Оферти се приемат и сканирани, на Е-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

Публичната покана е публикувана в раздел „Актуално” на електронната страница на проекта на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян http://ngogrants.ecorodopi.eu/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА: 30.06.2014г.

Приложения (за изтегляне):

Публична покана за доставка на канцеларски материали и консумативи

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение „Екосвят Родопи“с адрес: гр.Смолян, ул. „Кольо Фичето“ № 4

Представляван от Лидия Арсова – Председател на УС

Място за контакт: бул. „България“ № 5 – сграда на Младежки дом

Тел. за контакти: 0878775919

е-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg

Интернет адрес: http://ngogrants.ecorodopi.eu

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на канцеларски материали и консумативи

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали и консумативи по периодични заявки в 7-дневен срок от заявката

КОЛИЧЕСТВО:

 • Тонер за разпечатване на материали – 9;

 • Папки пластмасови– 200;

 • Папки – плик– 50;

 • Химикалки обикновени – 200;

 • Химикалки цветни – 50;

 • Бележник – 162;

 • Диск CD – 200;

 • Диск CD с обложка – 50;

 • Флумастери комплект –10;

 • Маркери – 19;

 • Тиксо самозалепващо се –10;

 • Тиксо хартиено – 9;

 • Тиксо хартиено широко – 1;

 • Картони – 30;

 • Хартия ксерокс топ – 15;

 • Хартия цветна топ – 12;

 • Бележник флипчарт – 18;

 • Ламинат – 2 бр.;

 • Лепило сухо – 5 бр.;

 • Пликове за писма големи – 40 бр.;

 • Флашки памет 8 GB – 5 бр.;

 • Кламери кутия – 4 бр.;

 • Джоб пластмасов топ – 4 бр.;

 • Външна памет 600 GB – 1 бр.;

 • Теблод кутия – 4 бр.;

 • Класьори – 20 бр.;

 • Диск CD – 30 бр.;

 • Стойка за флипчарт – 1 бр.;

 • Барабан за принтер Brother

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3734.49лв. (Три хиляди седемстотин тридесет и четири лева 49 ст.)

МЯСТО IIА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Смолян, бул. “България” №5, сграда на Младежки дом.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Качество на доставените материали и консумативи

В офертата да бъде посочен ЕИК на кандидата.

Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на един брой и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко офиса на възложителя.

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

Заплащането ще бъде извършено по банков път след получаване на материалите и издадена фактура в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.

Срок за услугата –по заявка от възложителя и съгласно договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска предложена цена.

ПОКАЗАTЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Дата и час: 30.06.2014г. – 17.00ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите следва да бъдат представени в указаните в поканата срок и място в запечатан непрозрачен плик върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, лице и телефони за контакт и е-mail, наименование на поръчката.

Публичната покана е публикувана в раздел „Актуално” на електронната страница на проекта на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян http://ngogrants.ecorodopi.eu/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПОКАНАТА: 30.06.2014г.

Приложения (за изтегляне):