logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

С КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО СЕ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014

В Рамките на проекта са проведени три обучения, всяко от по три групи по 18 младежи от общините от Смолянска област. Обученията „Работа в екип, презентационни и комуникоционни умения“ бяха отчетени като много полезни за младежите. Чрез ролеви игри, в неформална обстановка, те се учиха как да представят убедително свои идеи пред аудитория, да сформират екипи, да обсъждат казуси. Младежите отчетоха своевременното и акутално обучение на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми”. Голяма част от тях за пръв път се запознаваха практически с възможностите за финансиране, а всички работиха по реални проекти. Особено емоционални бяха обученията на тема „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие” в което участващите бяха запознати със законовата рамка за младежки политики на национално, европейско и световно ниво. Младежите разработваха програми за своите общини, решаваха казуси, симулираха работа общински съвет, влизоха в ролята на кметове и общински съветници. В рамките на проекта са консултирани неправителствени организации по юридически въпроси, учредени са и две нови НПО. Освен придобитите умения при проведените обучения, участващите младежи създадоха истински екипи и приятелства. Значително се повиши и интересът на младежите към възможностите за влияние върху общността чрез неправителствените организации и местни инициативни групи.

Вашият коментар

THE BG05/615 PROJECT WAS FINALIZED WITH A CONFERENCE OF THE FUTURE “Sustainable NGOs for adequate youth policy” project with project number BG05/615, financed by the NGO Programme in Bulgaria under the EEA Financial mechanism 2009 – 2014.

Within the project, there were three courses, each of them was held with three groups of 18 young people from the municipalities of Smolyan region.

The “Teamwork, presentation and communication skills” trainings were considered as very useful for the young people. Through role-playing, in an informal setting, they were taught how to assert their ideas to an audience, to form teams, to discuss cases.

Young people reported the “New financial programming period 2014-2020 – funding opportunities. Preparation of projects and applications for youth programs.”training as prompt and needed one. For most of them it was the first time when they got acquainted with practical opportunities for financing and all worked on real projects.

The “Development of municipal programs for youth. Work of municipal councils and forms of influence” trainings in which participants were acquainted with the legal framework for youth policy at national, European and global level were particularly emotional. Youth developed programs for their communities, solved cases, simulated work of the Municipal Council and played the role of mayors and municipal councilors.

Two new NGOs were established, and others were consulted on legal topics and matters in the frame of the project.

Besides the skills acquired in the trainings, the young people created real teams and friendships. The interest of youth to the possibilities to influence the community through NGOs and local action groups was significantly increased.

Вашият коментар

С КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО СЕ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014

В Рамките на проекта са проведени три обучения, всяко от по три групи по 18 младежи от общините от Смолянска област. Обученията „Работа в екип, презентационни и комуникоционни умения“ бяха отчетени като много полезни за младежите. Чрез ролеви игри, в неформална обстановка, те се учиха как да представят убедително свои идеи пред аудитория, да сформират екипи, да обсъждат казуси. Младежите отчетоха своевременното и акутално обучение на тема „Нов финансов програмен период 2014-2020 – възможности за финансиране. Подготовка на проекти и кандидатстване по младежки програми”. Голяма част от тях за пръв път се запознаваха практически с възможностите за финансиране, а всички работиха по реални проекти. Особено емоционални бяха обученията на тема „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие” в което участващите бяха запознати със законовата рамка за младежки политики на национално, европейско и световно ниво. Младежите разработваха програми за своите общини, решаваха казуси, симулираха работа общински съвет, влизоха в ролята на кметове и общински съветници. В рамките на проекта са консултирани неправителствени организации по юридически въпроси, учредени са и две нови НПО. Освен придобитите умения при проведените обучения, участващите младежи създадоха истински екипи и приятелства. Значително се повиши и интересът на младежите към възможностите за влияние върху общността чрез неправителствените организации и местни инициативни групи.

НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО ОРГАНИЗИРАНА ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ” МЛАДЕЖИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ОБСЪДИХА СВОИТЕ ВИЗИИ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

На 5 март 2015 г. сградата на Областна администрация Смолян младежи от областта участваха в Конференция на бъдещето, организирана в рамките на проект BG05/615 „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежа политика“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на европейското икономческо пространство 2009-2014 . Конференцията беше открита от Зам. Областният упарвител на Област Смолян Андреян Петров. Той, заедно с Директора на РИО на МОМН г-н Муцевски, Председателя на РК на КНСБ Тодор Капитанов, Председателя на ОбС Смолян Филип Топов, общински съветници, общински служители от различни общини на Смолянска област, представители на неправителствени организации, журналисти, споделиха и обсъдиха своите визии за младежки политики на ниво община и област. Обилният сняг не попречи на младежите в активното им участие. Те отчетоха актуалността на тази конференция и споделиха за полезните знания получени по време на обученията по проекта. От своя страна формиращите младежки политики поканиха младежите по всяко време за подкрепа на техни инициативи. На Конференцията беше отчетена ролята на неправителствените организации за активиране на младежите да вземат участие в жвота на местната си общност. В края на конференцията участващите отчетоха необходимостта от подобни срещи и си обещаха с нея да се постави началото на редовни директни комуникации между младежите и формиращите младежки политики.

Покана от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

Уважаеми журналисти,
След празничните дни напомням за организираното от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян събитие на 5 март – КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО, в която очакваме да вземат участие над 40 младежи с различен статус от общините на Смолянска област.
Надяваме се от Вашето присъствие на дискусията да разберат, че имате интерес към техните проблеми и надежди.
Ще ви очакваме!

ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ

Обект на доклада е създадената анкета от екип млади хора – доброволци, които не са безразлични към младежките проблеми в област Смолян. Целта е да бъде получена информация, която да бъде основа за анализ на предизвикателствата пред младите хора в област Смолян. Да се направят изводи за познанията на младежите и нивото на младежки политики. Да се види усещането на младите хора за живота на общините им и отношението на институциите към младежите. Да се установи мнението на младежите за младежките политики в общините и какво би могло да се промени в тях. Анкетното проучване може да послужи и за бъдещи дейности на Сдружение „Екосвят Родопи” във връзка с младежки политики.

Вашият коментар

Покана за участие в Конференция на бъдещето на 5 март 2015, зала 201 на Областта

До Кметовете на Общините от Смолянска област

До Председатели на Общински съвети на Общините от Смолянска област

Уважаеми господа, Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО – дискусия с участие на активни младежи от общините на Смолянска област, неправителствени организации и представители на институции, имащи отношение към местни и регионални младежки политики, организирана в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. С Ваше съдействие младежи и отговорни за младежки политики от общините участваха в обучения по проекта, като показаха интерес и отговорност към политиката към младежите в общината, моля да подкрепите и тяхното участие. Транспортните разходи за участието в събитието се поемат от организаторите срещу представен билет, а също една нощувка и вечеря на 4 или 5 март по избор, както и обяд на 5 март. За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към Лидия Арсова – Ръководител проект тел. 0878/775919 Моля да потвърдите Вашето участие до 12.00 часа на 4 март 2015 г. по телефона или на e-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg, за което Ви благодаря предварително! Ще ви очакваме!

Покана за “КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО”

Приятели,
Имаме удоволствието да  Ви  поканим да вземете участие КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪДЕЩЕТО – дискусия с участие на активни младежи от общините на Смолянска област,  неправителствени организации и представители на институции, имащи отношение към местни и регионални младежки политики, организирана в рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП.
Вие взехте участие в поредицата обучения, които организирахме през 2014 година. Елате и на конференцията, където да споделим мисли с хпедставители на институции, които фомират младежките политики в региона ни!
Транспортните разходи за участието в събитието за младежите които не са от Смолян се поемат от организаторите срещу представен билет, а също една нощувка и вечеря на 4 или 5 март по избор, както и обяд на 5 март.
 За допълнителна информация и въпроси, може да се обръщате към  Лидия Арсова  – Ръководител проект тел. 0878/775919
Моля да потвърдите участие до 12.00 часа на 4 март 2015 г. по телефона или на e-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg, за което Ви благодаря предварително!
Като прикачени файлове изпращаме покана с програма.
Ще ви очакваме!
 Поздрави,
Лидия Арсова
Ръководител проект
Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 2015 ГОДИНА МЛАДЕЖИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ РАЗРАБОТИХА ВИЖДАНИЯТА СИ ЗА ПЛАН ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ В СВОИТЕ ОБЩИНИ

В рамките на проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика” на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян младежи, чиито интереси са насочени към младежки политики бяха запознати с работата на общинските съвети, възможностите които имат гражданите. Темата се радваше на голям интерес, младежите отчетоха нейната актуалност. В практически насоченото обучение бяха разработени конкретни програми в които младежите разработиха своите концепции за работа с младежи в съответната община. Участието на младежи на възраст от 16 до 29 години с различен статус – ученици, студенти, работещи, безработни, млади майки, младежи с увреждания, създаде възможност за многостранно разглеждане както на проблемите на младежите в конкретната община, така и за възможностите за насочване на вниманието на общините и общинските съвети към решаването им. Разработените материали ще бъдат представени на областна конференция. Чрез този проект сдружението има амбицията да подпомогне инициативните младежи и младежки неправителствени организации от Смолянска област в изграждане на компетентности и самочувствие да допринасят сами за своето бъдеще.

Обучение „Разработване на общински програми за младежта. Работа на общинските съвети и начини на въздействие”

За кого е предназначено обучението? Младежи на възраст 17-29 години независимо от статусът им, младежки работници и членове на НПО работещи с младежи, желаещи да придобият знания и подготовка, необходима за разработване и реализиране на общински програми за младежта.

Участници – по 5 души от община от Смолянска област

Продължителност на обучението: 5 дни

Цели на обучението: Участниците в обучението ще придобият познания за идеята за младежко включване във формирането на общинските политики, както и да направи по-ясна за младежите структурата на общинската власт, общинските съвети и органи, както и начините на взаимодействие между граждани и община.

Формат: Използват се различни форми на обучение – презентации, лекции, интерактивни групови сесии и делови игри, практически казуси и демонстрации.

Место на провеждане: хотел „Рибката” на Смолянски езера – край гр. Смолян.
Начало:
1-ва група – 14 ч. на 11.12.2014 г.;
2-ра група – 14 ч. на 16.12.2014 г.;
3-та група – 14 ч. на 21.12.2014 г.;

Лектор: Радостин Деянов – юрист, младеж с практически опит, представял България в редица национални и международни младежки инициативи.

Обучението е абсолютно безплатно за участниците, осигурени са хотелско настаняване и храна, при представяне на автобусен билет се изплащат пътните разходи в едната посока.

За контакти:

Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян

бул. „Българя” № 5 /сграда на Младежки дом Смолян/

инж. Лидия Арсова – ръководител проект

тел. 0878775919; 0889532745

E-mail: lars@abv.bg ecoworldrhodopes@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/ecoworldrhodopes.ngogrants.bg

Вашият коментар