logo

УСТОЙЧИВИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА АДЕКВАТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА

logo

За проекта

Поради липса на информация как да упражнят своите граждански права, младежите не чувстват необходимост и не влияят върху процеса на вземане на решения, засягащи младежки политики в общините, в които живеят. Проект „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика” цели да промени това и да подпомогне участието на гражданското общество като значим фактор във формирането на местните политики за младежта; да развие капацитета на младежки НПО и младежки групи в селските общини на Смолянска област. По-широко участие на принципа на партньорство и обществено участие на регионално и местно ниво ще бъде постигнато чрез повишаване капацитета на местни младежи и обучението им за подходите за вземане на решения, възможности за финансиране, за писане на проекти, за придобиване на увереност и практика при презентиране на идеи и позиции. Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване капацитета на Сдружение “Екосвят Родопи” за осъществяване на основната му дейност и ще приобщи нови доброволци, чрез които ще се разшири дейностите му на територията на цялата област.